De Houthoeffe

In een prettige sfeer leer je meer!

OBS de Houthoeffe heeft bijna 400 leerlingen verdeeld over twee locaties in de wijk ‘de Kooistee’. Groepen 1 tot en met 4 gaan naar schoolgebouw “de Kreeft” en groepen 5 tot en met 8 gaan naar schoolgebouw “de Forel”. De twee schoolgebouwen zijn vernoemd naar de straatnamen waar zij gevestigd zijn.

Algemene informatie

Elk schoolgebouw heeft een conciërge en dagelijks zijn er veel juffen, meesters en assistenten aanwezig om de kinderen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. 

Er zijn meerdere KC’ers betrokken bij de Houthoeffe. Zij houden achter de schermen de ontwikkeling van de kinderen in de gaten. Ook zijn zij betrokken bij de kinderen die iets anders nodig hebben dan de standaard lessen.

Op de Houthoeffe zijn ook diverse schoolopleiders actief. Zij zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van nieuwe collega’s en stagiaires. Op die manier zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst genoeg goede meesters en juffen zijn.

Onderdeel van EduMare.

Stichting Onderwijsgroep EduMare heeft 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs in Brielle, Hellevoetsluis, de Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne.   

EduMare is een samenwerkingsbestuur: het resultaat van een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 tussen Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring. Deze vier schoolbesturen werken al sinds 2015/2016 samen vanuit een gedeelde visie en op inhoudelijke motieven: goed en passend onderwijs voor ieder kind. Een samenwerkingsbestuur met als doelstelling het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale ontwikkelkansen voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar.   

 

Elke school heeft haar eigen karakter en identiteit.  

Op de scholen van EduMare zijn alle kinderen welkom. Om in te spelen op de behoeften van ouders en kinderen is er een breed palet aan onderwijsconcepten.  Iedere school heeft een eigen karakter en identiteit, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is. Alle scholen werken samen als herkenbaar deel van een groter geheel met behoud van de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit.   

 

Vaardig, waardig en aardig.

Het onderwijs binnen EduMare streeft drie doelen na. Het aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Onze medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling heeft EduMare een eigen opleidingsplatform, genaamd VPR Academie.   

Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, hebben zij een stem binnen het beleid van EduMare. Daarom organiseren we jaarlijks een leerling congres. Met een afvaardiging uit de leerlingenraden van de 31 scholen denken we na over onderwerpen waarmee we samen het onderwijs en de wereld een beetje beter kunnen maken.

De voorzitter van het College van Bestuur van EduMare is mevrouw I. van Doesburg.

Goud onderwijs

Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaan we actief aan de slag om Goud Onderwijs in te voeren op een manier die bij de Houthoeffe past. We maken daarvoor schoolbrede afspraken en we zullen onze aandacht vooral richten op de hoofdvakken, zoals rekenen, taal, spelling en lezen.

De afspraken zorgen voor structuur en deze structuur zorgt voor rust in de school. Zo gaat er weinig tijd verloren en kan de aandacht vooral naar de inhoud van de lessen gaan.

Kwaliteit

Schoolplan
We spannen ons in om een goede school te zijn! Het schoolplan beschrijft globaal het beleid van de school voor de periode van vier jaar (2023-2027). Daarnaast wordt in dat plan teruggeblikt op de voorliggende periode van vier jaar.
Het schoolplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus van de school en is gebaseerd op het beleid zoals geformuleerd in het overkoepelend Strategisch Beleidsplan 2023 – 2027 van EduMare.

We laten in ons schoolplan zien:

  • Wat we als school zelf aan kwaliteitseisen stellen (eigen aspecten van kwaliteit).
  • Hoe we willen voldoen aan de basiskwaliteit.

Jaarplan
Elk jaar stellen we met behulp van dit schoolplan een jaarplan samen.

Het jaarplan beschrijft gedetailleerd(er) het voorgenomen beleid van de school voor de periode van één jaar.


Jaarverslag

Het jaarverslag beschrijft de resultaten van de voorgenomen doelstellingen van het jaarplan van het voorgaande schooljaar. 

Peilingen
We nemen eenmaal per twee jaar tevredenheidsonderzoeken af bij ouders, medewerkers en leerlingen. Ze geven inzicht in de belangrijkste ervaringen en verbeterpunten. Het onderzoek levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden voor de verbetering van de school.

Ook onderzoeken we hoe het gesteld is met de sociale veiligheid op school. Bij leerlingen doen we dat jaarlijks en bij ouders en medewerkers organiseren we dit eenmaal per twee jaar. 

 

Passend onderwijs op de Houthoeffe.
De Houthoeffe is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning van alle leerlingen die bij onze school staan ingeschreven. Om passend onderwijs te kunnen bieden, werken wij nauw samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In dit plan lees je op welke wijze we dit doen, wie hierbij allemaal betrokken zijn en welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende professionals (binnen en buiten de school) hierbij hebben.

In ons ondersteuningsplan leest u hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op De Hoethoeffe organiseren. 

 

Venster schoolgids.
In de schoolgids vind je onder meer de visie en missie van de school, het onderwijskundig beleid, de schooltijden, de groepsverdeling, adresgegevens, de informatievoorziening en de inspraakorganen voor ouders vinden.

Onze protocollen

1Veiligheid & protocollen

We vinden veiligheid één van de belangrijkste thema’s en we werken elke dag toe naar een fijne, vrolijke, veilige, gedisciplineerde omgeving en cultuur waarin leren en persoonlijke ontwikkeling tot hun recht komen.

2Het veiligheidsplan

In ons veiligheidsplan tref je allerlei protocollen aan die een  richtlijn bieden hoe we met een bepaald onderwerp om gaan bij ons op school. Zulke protocollen komen misschien wat zakelijk over, maar ze helpen ons wel bij het toewerken naar die fijne, vrolijke en gedisciplineerde cultuur waarin het plezierig leren is.

3Meldcode huiselijk geweld

Elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

In de meldcode staat wat te doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Download hier ons stroomschema ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Voor meer informatie zie: https://sisa.rotterdam.nl/nl/meldcode

4Heb je een klacht?

Elke school staat voor goed onderwijs en voor goede omgang met ouders en leerlingen. Ondanks deze zorg kan het toch gebeuren dat er op school gebeurtenissen plaatsvinden waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Veel gebeurt in een school op basis van onderling vertrouwen. Als dit onderlinge vertrouwen aanwezig is, zal een dergelijk probleem tussen de betrokkenen veelal door middel van gesprekken kunnen worden opgelost.

 

De school heeft een contactpersoon die het vertrouwen heeft van alle bij de school betrokken partijen. De contactpersoon kan de leerlingen en/of ouders met een klacht helpen bemiddelen, luistert aandachtig naar de klacht en kan de klager bekend maken met de klachtenprocedure.

Contactpersoon: Larissa Vroom

Vertrouwenspersoon: Fleur van der Pols, Larissa Vroom en Monique Graff

Download hier de klachtenregeling.

5Externe vertrouwenspersoon

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:  
Sonja Deutz is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare. Zij is bereikbaar op 06-83255251 of s.deutz@cedgroep.nl.


Landelijke Klachtencommissie.
 
De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs.  

Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl

 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs.Alleen in geval van seksueel misbruik via 0900 111 3 111.

 

Bevoegd gezag: 

Stichting Onderwijsgroep EduMare 

Postadres: 

Gemeenlandsedijk Noord 26a 

3216 AG Abbenbroek 

Tel: 0181 391044

6Het ontruimingsprotocol

In het ontruimingsprotocol van de Houthoeffe staat vermeld op welke wijze de school ontruimd wordt in geval van een calamiteit. Het ontruimingsprotocol hangt in ieder lokaal. Twee keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Eén keer per jaar is de datum en het tijdstip bekend bij de leerkrachten. De andere keer is de datum en het tijdstip van de ontruiming alleen bekend bij de directeur en de bhv’ers. Van de ontruimingsoefening wordt door de BHV’ers een verslag gemaakt. Dit verslag wordt besproken en eventueel aangepast.

De BHV’ers volgen ieder jaar een herhalingscursus. Het ontruimingsprotocol ligt op school ter inzage.

7Wat betekent de AVG voor onze school?

Als school hebben wij uiteraard ook te maken met de Europese wetgeving rondom privacy (AVG). Dit staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk te liggen op de bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. OBS De Houthoeffe wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacyrisico’s te beperken. Lees er hier meer over.

Alles over De Houthoeffe

Bij de Houthoeffe staat Goud onderwijs centraal. Onze school gelooft dat elk kind uniek is en dat ieder kind de kans verdient om zijn of haar volle potentieel te bereiken. Onze missie is om onze leerlingen de vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen te geven die nodig zijn om succesvol te zijn in de huidige en toekomstige wereld.

Goud onderwijs is een onderwijstraject dat inzet op kansengelijkheid door onderwijs op een kwalitatief hoog niveau te bieden aan alle kinderen.  Op basis van de drie succesfactoren Effectief organiseren, Een sterk curriculum en Een Positieve schoolcultuur creëren we bij de Houthoeffe een sfeer waarin een fijne leer- en werkomgeving de norm zijn, voor zowel team als leerlingen. Excellent onderwijs met hoge leerlingresultaten is hierbij het doel.

De Houthoeffe is een positieve en veilige school waar duidelijke regels en afspraken gelden. Hier worden de leerkrachten begeleid, gecoacht en ondersteund door een inhoudelijk leider en krijgen ze daarnaast hulp van de leerlingdecaan en de ib’er. De leerkracht krijgt op deze manier tijd en ruimte voor goed onderwijs en focust zich op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en burgerschap. Onze leerkrachten verstaan het vak, zowel qua didactiek als qua klassenmanagement. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zij stimuleren hen om door te gaan en niet op te geven.

De Houthoeffe heeft twee locaties in Hellevoetsluis. De onderbouw (groep 1 tot en met 4) is gehuisvest aan de Kreeft 35, en de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) zit in het schoolgebouw aan de Forel 18-20.