Alles voor ouders

Alles wat je weten wilt, vind je op deze pagina. Van het vakantierooster of verlofaanvraag tot de vertrouwenspersoon en de medezeggenschapsraad. Heb je meer hulp nodig, neem dan gerust contact op via

houthoeffe@edumarevpr.nl of bel met 0181-320141 (bovenbouw) of 0181-319993 (onderbouw). 

Je kind aanmelden

Wordt je kind binnenkort 4 en ben je op zoek naar een geschikte school? Of ga je verhuizen naar Hellevoetsluis of naar onze wijk ‘de Kooistee’ en zoek je een andere school? Neem dan contact op met juf Larissa via larissa.vroom@edumarevpr.nl.

Vermeld hierbij je telefoonnummer en e-mailadres. Zij zal dan contact met je opnemen voor een rondleiding!

Vakanties schooljaar 2023-2024

Wil je verlof aanvragen buiten de vakanties om, dan kun je dit doen d.m.v. een formulier dat hier te downloaden is. Een geprint formulier is ook op school te krijgen.

Vakantie Periode
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024

Voor ouders

1Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker (Ditte) is elke week op donderdag aanwezig. Neem contact op voor het maken van een afspraak.

U kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht met vragen over:

 • Je kind zit niet lekker in zijn vel en je weet niet waardoor dat komt
 • Je hebt praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van je kind en je weet niet waar je hiervoor hulp kunt krijgen
 • Je gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe
 • Er is iemand overleden in je omgeving, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het gedrag van je kind. Je weet niet hoe je hem/ haar hierbij kan helpen
 • Je kind kan: druk zijn, niet luisteren, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig zijn, enz. Jij als ouder weet niet waar het vandaan komt of wat je eraan kunt doen.
 • Vragen over de opvoeding in de breedste zin van het woord.
 • Het schoolmaatschappelijk werk kan ook, met toestemming van ouders, in gesprek gaan met kinderen, bijvoorbeeld over pesten, faalangst, et cetera.
2Onze vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Zij heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen met privéproblemen naar de vertrouwenspersoon gaan. 

Op de Houthoeffe zijn Fleur van der Pols, Larissa Vroom en Monique Graff  de vertrouwenspersonen. * Forel/Kreeft Je kunt hen bereiken via….

3De medezeggenschapsraad

De MR is het officiële contactorgaan tussen de school en het bevoegd gezag en de ouders. In de MR zijn verschillende belangen vertegenwoordigd:

 • de ouders van de leerlingen (OMR) ook wel oudergeleding
 • de leerkrachten (PMR) ook wel personeelsgeleding

De twee geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk doel: ‘het (zo) optimaal (mogelijk) functioneren van de school’.

De taken van de MR zijn:

 • Het bevorderen van de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg;
 • Het uitbrengen van adviezen;
 • Het instemmen met bijvoorbeeld de schoolplannen, de schoolgids of wijzigingen daarin.

De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het medezeggenschapsreglement. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
De vergaderdata worden in de nieuwsbrief vermeld. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen.

 

Heb je vragen aan de MR? Je kunt ze bereiken op dit e-mailadres:

mr.houthoeffe@edumarevpr.nl

4De oudervereniging

De oudervereniging organiseert samen met het team diverse activiteiten op onze school. Na betaling van de ouderbijdrage wordt u automatisch lid van deze vereniging. De leden van deze vereniging worden gekozen door de ouders. De oudervereniging houdt zich bezig met het assisteren en organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals festiviteiten, vieringen, toernooien en bijvoorbeeld de avondvierdaagse.

In de oudervereniging zitten ouders. Deze kiezen een voorzitter, secretaris en penningmeester. De oudervereniging vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data staan in de schoolkalender. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen. In oktober worden nieuwe leden voor de oudervereniging gekozen.

 

Voorzitter: N.t.b

Secretaris: N.t.b

Penningmeester: N.t.b

E-mail: ov.houthoeffe@outlook.com

Leerling van de Houthoeffe
Leerling van de Houthoeffe
Leerling van de Houthoeffe

Alles over De Houthoeffe

Bij de Houthoeffe staat Goud onderwijs centraal. Onze school gelooft dat elk kind uniek is en dat ieder kind de kans verdient om zijn of haar volle potentieel te bereiken. Onze missie is om onze leerlingen de vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen te geven die nodig zijn om succesvol te zijn in de huidige en toekomstige wereld.

Goud onderwijs is een onderwijstraject dat inzet op kansengelijkheid door onderwijs op een kwalitatief hoog niveau te bieden aan alle kinderen.  Op basis van de drie succesfactoren Effectief organiseren, Een sterk curriculum en Een Positieve schoolcultuur creëren we bij de Houthoeffe een sfeer waarin een fijne leer- en werkomgeving de norm zijn, voor zowel team als leerlingen. Excellent onderwijs met hoge leerlingresultaten is hierbij het doel.

De Houthoeffe is een positieve en veilige school waar duidelijke regels en afspraken gelden. Hier worden de leerkrachten begeleid, gecoacht en ondersteund door een inhoudelijk leider en krijgen ze daarnaast hulp van de leerlingdecaan en de ib’er. De leerkracht krijgt op deze manier tijd en ruimte voor goed onderwijs en focust zich op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en burgerschap. Onze leerkrachten verstaan het vak, zowel qua didactiek als qua klassenmanagement. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zij stimuleren hen om door te gaan en niet op te geven.

De Houthoeffe heeft twee locaties in Hellevoetsluis. De onderbouw (groep 1 tot en met 4) is gehuisvest aan de Kreeft 35, en de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) zit in het schoolgebouw aan de Forel 18-20.